اگر این را بدانیم ؟

مردم اغلب غیر منطقی و خود محور هستند، با این حال آنها را ببخشید

اگر مهربان باشید، ممکن است بگویند که تظاهر می کنید و انگیزه های پنهان

دارید، با این حال مهربان باشید

اگر موفق باشید، دوستان کاذبی دورتان جمع می شوند، همچنین دشمنانی صادق،

با این حال موفق باقی بمانید.

اگر صادق باشید، اشخاصی ممکن است سرتان کلاه بگذارند، با این حال صادق

باقی بمانید.

آنچه را طی سال ها ایجاد کرده اید، ممکن است کسانی یک شبه نابود کنند، با این

حال همچنان سازنده باشید.

اگر خوشبخت شوید ممکن است کسانی به شما حسادت کنند، اما با این حال

خوشبخت باقی بمانید.

کار خوب امروز شما را ممکن است مردم فردا فراموش کنند، با این حال به کار

خوب خود ادامه دهید.

به دنیا خدمت کنید، هر چند ممکن است کافی نباشد، با این حال با تمام وجود به

خدمت کردن ادامه دهید.

.می بینید که در نهایت آنچه هست، میان شما و خداوند است؛ هرگز میان شما و

اشخاص نیست 

/ 0 نظر / 4 بازدید