تاريخ : شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠ | ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : نجمه شریعتمداری

1-تاریخ وقوع این معجزه

در اینکه این معجزه در زمان رسول خدا(ص)و در مکهانجام‏شده اختلافى در

روایات و گفتار محدثین نیست و مسئله‏اجماعى است،ولى در موردتاریخ آن

اختلافى در روایات‏و کتابها بچشم مى‏خورد.

از مرحوم طبرسى در اعلام الورى و راوندى در خرائجنقل شده که گفته‏اند این

داستان در سالهاى اول بعثت اتفاق افتاد (1) ولى‏مرحوم علامه طباطبائى در تفسیر

المیزان در دو جا ذکر کرده که‏این ماجرادر سال پنجم قبل از هجرت اتفاق افتاد  

و در یک‏جاى آن از پاره‏اىروایات نقل کرده که:

این داستان در آغاز شب چهاردهم ذى حجه پنج‏سال قبلازهجرت اتفاق افتاد.و

مدت آن نیز اندکى بیش نبود.

2-چگونگى ماجرا

در روایات مختلفى که در تواریخ شیعه و اهل سنت ازابنعباس و انس بن مالک

و دیگران نقل شده عموما گفته‏اند:

این معجزه بنا بدرخواست جمعى از سران قریش و مشرکانمانندابو جهل و ولید

بن مغیره و عاص بن وائل و دیگران انجام شد،بدین‏ترتیب که آنهادر یکى از شبها

که تمامى ماه در آسمان بود بنزدرسول خدا(ص)آمده و گفتند:اگر درادعاى نبوت

خود راستگو وصادق هستى دستور ده این ماه دو نیم شود!رسول خدا(ص)

بدانها گفت:اگر من اینکار را بکنم ایمان خواهیدآورد؟

گفتند:آرى،و آنحضرت از خداى خود درخواست این معجزهراکرد و ناگهان

همگى دیدند که ماه دو نیم شد بطورى که کوه‏حرا را در میان آن دیدندو سپس ماه

به هم آمد و دو نیمه آن به هم‏چسبید و همانند اول گردید،و رسول خدا(ص)دوبار

فرمود:

«اشهدوا،اشهدوا»یعنى گواه باشید و بنگرید!

مشرکین که این منظره را دیدند بجاى آنکه بهآنحضرت‏ایمان آورند گفتند!«سحرنا

محمد»محمد ما را جادو کرد،و یاآنکه گفتند:«سحرالقمر،سحر القمر»ماه را

جادو کرد!

برخى از آنها گفتند:اگر شما را جادو کرده مردمشهرهاى‏دیگر را که جادو

نکرده!از آنها بپرسید،و چون از مسافران‏و مردم شهرهاى دیگرپرسیدند آنها نیز

مشاهدات خود را در دو نیم‏شدن ماه بیان داشتند (3) .

و در پاره‏اى از روایات آمده که این ماجرا دو باراتفاق افتادولى برخى از

شارحین حدیث گفته‏اند:منظور از دو بار همان دوقسمت‏شدن ماهاست نه اینکه این

جریان دو بار اتفاق افتاده‏باشد. (4) و البته مجموعروایاتى که درباره این معجزه

وارد شده حدود بیست روایت میشود که در کتابهاى حدیثىشیعه و اهل سنت‏مانند

بحار الانوار و سیرة النبویة ابن کثیر و در المنثور سیوطىودیگران نقل شده.

3-گفتار بزرگان در مورد اجماع و تواتر روایات در اینباره

عموم محدثین و علماى اسلامى درباره وقوع این معجزهازرسول خدا(ص)ادعاى

اجماع و تواتر روایات را کرده‏اند چنانچه‏مرحوم طبرسى از علماىشیعه در مقام

رد گفتار مخالف گفته:

«المسلمین اجمعوا على ذلک فلا یعتد بخلاف من خالففیه...» (5) مسلمانان بر

انجام این معجزه اجماع دارند و از اینرو بگفتارمخالف‏اعتنائى نیست.

و ابن شهر آشوب در مناقب گوید:

«اجمع المفسرون و المحدثون سوى عطاء و الحسن والبلخى فى قوله‏«اقتربت

الساعة...»انه اجتمع المشرکون.و آنگاه داستان رانقل‏کرده‏» (6) .

و از علماى اهل سنت نیز فخر رازى در تفسیر مفاتیحالغیب درتفسیر سوره قمر

گوید:

«المفسرون باسرهم على ان المراد ان القمر حصلفیه‏الانشقاق...» (7) .

مفسران همگى بر این عقیده‏اند که در ماه انشقاق پدیدآمد و دو نیم شد...

و سپس داستان را بهمانگونه که ما نقل کردیم بیانمى‏کند.

و از قاضى در شفاء نقل شده که گفته:

«اجمع المفسرون و اهل السنة على وقوعالانشقاق‏». (8) چنانچه ابن کثیر در

سیرة النبویة گوید:

«و قد اجمع المسلمون على وقوع ذلک فى زمنه علیهالصلاة و السلام‏و جاءت

بذلک الاحادیث المتواترة من طرق متعددة تفید القطع عندمن‏احاط بها و نظر فیها» (9) .

 

-مسلمانان اجماع بر وقوع آن در زمان آنحضرت دارند وحدیثهاى متواتره‏نیز از

طرق متعدده در این باره رسیده که براى هر کس که بدانهااحاطه داشته ودر آنها

نظر افکنده موجب قطع خواهد شد.

و مرحوم علامه طباطبائى از دانشمندان و مفسران معاصرنیزفرموده:

«آیة شق القمر بید النبى(ص)بمکة قبل الهجرة باقتراحمن المشرکین مما تسلمها

المسلمون بلا ارتیاب منهم‏».

-معجزه شق القمر بدست رسول خدا(ص)در مکه پیش از هجرتبنابدرخواست

مشرکان از موضوعاتى است که مسلمانها همگى وقوع آنرا مسلم‏دانسته وتردیدى

در آن نکرده‏اند.

و از دانشمندان معاصر اهل سنت نیز دکتر سعیدبوطى‏نویسنده کتاب فقه السیرة

در اینباره گوید:

«و هذا امر متفق علیه بین العلماء انه قد وقع فىزمان النبى(ص)و انه‏کان احدى

المعجزات‏» (10) .

-و این چیزى است که میان علماء مورد اتفاق است که درزمان رسول‏خدا(ص)

اتفاق افتاده و یکى از معجزات اوست.

و این بود نمونه‏هائى از گفتار علماء و محدثین شیعهواهل سنت در اینباره،و از

اینرو بهتر آنست که از ذکر گفته‏هاى‏مخالفان صرفنظر کردهو بدنبال بخش بعدى

برویم و انشاء الله‏تعالى در پایان مقاله به برخى از شبهات آنهاپاسخ خواهیم داد.  • بیا اینجا
  • شرم
  • ضایعات